ફેક્ટરી પ્રવાસ

વેરહાઉસ

પ્રોડક્શન વર્કશોપ

1
2
3
4

ઉત્પાદન રેખા

8
7
5
6

પ્રમાણપત્ર

1
3
2
4
5
7

ગુણવત્તા પરીક્ષણ

1
4
3
2